Privacybeleid

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt TO STYLE persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat TO STYLE inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

TO STYLE zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

TO STYLE
Koffiebos 6, 4661 GM HALSTEREN
www.tostyle.nl
info@tostyle.nl
KvK 24424260

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TO STYLE verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • voorletter(s)
 • geboortedatum
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • klantnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond

TO STYLE verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die TO STYLE met betrokkene heeft gesloten;
c. TO STYLE een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. een gerechtvaardigd belang van TO STYLE, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van TO STYLE aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie;
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
 • informatie over wijzigen producten en diensten;
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • telefonisch contact, e-mailcontact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde verwerkingen

TO STYLE maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TO STYLE verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaarduur van persoonsgegevens

TO STYLE zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: TO STYLE houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Marketingdoeleinden: 2 jaar maximaal, zodat we klanten nog kunnen benaderen of ze tevreden zijn over het geleverde product;
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: dit wordt (nog) niet rechtstreeks verstuurd naar particulieren en is dus (nog) niet van toepassing;
 • Telefonisch contact: niet van toepassing;
 • Informeren over wijzigingen van diensten: digitale bestanden voor particulieren blijven levenslang in ons bezit zodat de klanten deze altijd kan opvragen.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van TO STYLE of door middel van telefoon of e-mail. TO STLYE zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

TO STYLE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door TO STYLE vastgelegde persoonsgegevens

TO STYLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met TO STYLE. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal TO STYLE onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. TO STYLE meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt TO STYLE onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met TO STYLE.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van TO STYLE schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.